ఆత్మ ప్రయాణ రహస్యాలు

*✍. ప్రసాద్ భరద్వాజ*

*🌴 విస్తారమైన శూన్యత లేదా అఖండంగా ఉన్న ప్రజ్ఞ మాత్రమే ఉంది 🌴*

*ఏదైనా ఉంటే, దానికి మద్దతు అవసరం, దానికి ఆధారం అవసరం. కానీ ఏమీ లేకపోతే, శూన్యత ఉంటే దానికి ఎటువంటి మద్దతు అవసరం లేదు. ఇది తెలిసిన వారందరికీ ఇది ఒక లోతైన సాక్షాత్కారమే.*

*మీ ఉనికి ఒక జీవుడా? అది ఒక జీవి అని చెప్పడం తప్పు, ఎందుకంటే అది ఏదో కాదు, ఏదో లాంటిది కాదు. ఇది ఏమీ లాంటిది కూడా కాదు. అది ఒక విస్తారమైన శూన్యత, అఖండత్వ ప్రజ్ఞ. దానికి సరిహద్దులు లేవు. ఇది అనాత్మ, స్వయం అంటూ లేనిది. ఇది మీ లోపల ఒక స్వయం కాదు.*

*స్వీయ భావాలన్నీ అబద్ధం. ”నేను ఇది మరియు అది” అని అన్ని గుర్తింపులు అబద్ధం.*

*మాయా స్వరూపమైన అహంను ఛేదించి, మీరు అంతిమ స్థితికి వచ్చినప్పుడు, మీరు మీ లోతైన కేంద్రానికి అకస్మాత్తుగా వచ్చినప్పుడు, మీరు ఇది లేదా అది కాదని మీకు తెలుసు – మీరు ఎవరూ కాదు. మీరు భావించే అహం మీరు కాదు. మీరు విస్తారమైన శూన్యత లేదా అఖండ ప్రజ్ఞ మాత్రమే.*

*కొన్నిసార్లు మీరు ఎవరో అని భావిస్తూ కళ్ళు మూసుకుని కూర్చుంటే, – మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు?*

*మీ ఆంతర్యంలోకి లోతుగా వెళ్ళండి. కానీ మీరు భయపడవచ్చు. ఎందుకంటే మీరు ఎంత లోతుగా వెళుతున్నారో, అంత లోతులో మీరు ఎవరూ కాదని, కేవలము శుధ్ధ చైతన్యమని, మహా శూన్యమని మీరు కనుగొంటారు.*

*అందుకే ప్రజలు ధ్యానానికి భయపడతారు. ఇది మరణం. ఇది అహం యొక్క మరణం మరియు ఈ అహం అనేది కేవలం తప్పుడు భావన.”*
🌹 🌹 🌹 🌹 🌹

Author: go123

https://webtemplatesmonster.blogspot.in/