ఆలోచనలు అసలు ఆగటం లేదు, వాటినెలా నియంత్రించాలి

Color Brands

అనవసరమైన వెంపర్లాటే మనసు అదుపుకాని అదనపు ఆలోచనలకు కారణం. మన కష్టాన్ని, అవసరాన్ని దైవం గమనిస్తూ ఎవరో ఒకరి రూపంలో తీరుస్తోంది. ఈ విషయాన్ని మనం గుర్తించటంలేదు. నిరంతరం ఏదొక పవిత్ర నామస్మరణతో ఆలోచనలను నియంత్రించవచ్చు. గుండె కదలిక ప్రాణాన్ని తెలిపినట్లే, మంత్రజపం మనలో చైతన్యాన్ని తెలుపుతుంది. బయటి విషయాలకోసం మన తెలివిని ఉపయోగించటం వల్ల అది ఆలోచనగా మారుతుంది. ఓపిక, సహనం లేకపోవటం వలన తెలివిని అధికంగా ఉపయోగించి మనసును మనం కలుషితం చేసుకుంటున్నాం. బయటి వస్తువుల కోసం ఆలోచన అవసరం. లోపలి వస్తువును వెదికేప్పుడు ఆలోచన అవసరంలేదు. అది అడ్డు కూడా. ఈ ఆలోచనలను వదిలించుకోవటానికే పెద్దలు పవిత్ర మంత్రజపాన్ని నిర్ధేశించారు. మంత్రం చేసేప్పుడు కూడా ఆలోచిస్తూనే ఉంటే సాధన వృధా అవుతుంది. అనవసర ఆలోచనల మధ్య దైవంపై శ్రద్ధ నిలబడదు.

ఆధార గ్రంథం : “శ్రీరమణీయం”
హృదయ స్పందనే తొలి దైవానుగ్రహం

Author: go123

https://webtemplatesmonster.blogspot.in/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *