బంధం – మోక్షం రెండూ మనసులోనే ఉన్నాయి

మనసు సత్వగుణంలో ఉన్నపుడు దేనినీ ఆశించదు. ప్రాపంచిక విషయాలను ఏమాత్రం కాంక్షించదు. మనసు దేనినీ ఆకాంక్షించని, తిరస్కరించని కొన్ని నిర్లిప్త నిమిషాలు జీవనంలో మనకు తరచూ తారసపడుతుంటాయి. అప్పుడు మనసును గమనిస్తే ఏ కోరికలేని స్థితి వల్ల అలా సాధ్యమైందనేది అర్థమౌతుంది. నిజానికి అదే మోక్ష స్థితి. కానీ మనసులో వాసనలు పూర్తిగా క్షీణించని కారణంగా ఆస్థితి స్థిరంగా, శాశ్వతంగా నిలబడదు. తిరిగి తమొగుణం, రజోగుణం ఆవరించగానే వాసనలు విజృంభించి ఏదో ఒక ప్రాపంచిక విషయంపైకి మనసు పరుగులు తీసి బంధంగా మారుతుంది. మనసుకు ఏది బంధమో, ఏది మోక్షమో తెలుసుకోడానికి మనసును గమనించే విచారణ మార్గం దోహదపడుతుంది. విచారణ సాగే కొద్ది బంధం, మోక్షం రెండూ మనసులోనే ఉన్నాయని అర్ధం అవుతుంది.”*_

Author: go123

https://webtemplatesmonster.blogspot.in/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *